Monday, September 21, 2009

حمایت از حقوق بشر درفلسطین یا جنگ در فلسطین؟

قابل توجه کسانی که فریب اشک تمساح جمهوری اسلامی را می خورند و می خواهند بدانند ماهیت حمایت ج.ا. از فلسطین چیست :حمایت از مردم فلسطین یا حکومت فلسطین؟ حمایت از حقوق بشر یا ژست سیاسی؟


"جمال، جوانك فلسطينی ... بر اين باور است كه دولت ايران تنها حمايت‌هايش از دولت فلسطين، نظامی است و هرگز در خصوص آموزش، فقر و بهداشت در كمپ‌ها و مناطق درگيری كاری نكرده و اين نشان می‌دهد دولت ايران حسن نيت نداشته است.
(از رادیو زمانه)"


از این نشانه واضح تر می خواهید؟

No comments:

Post a Comment