Friday, September 13, 2013

کمک برای انجام پایان نامه و تحقیقات فمینیستی

دانشجویان عزیز جامعه شناسی، به ویژه فمینیست های عزیز
اگر برای تحقیقات کلاسی و یا پایان نامه دنبال سوژه هستید، من با کمال میل حاضرم کمک کنم: معرفی موضوع و منابع اصلی، معرفی و ارتباط دادن با افراد و تشکل های داخلی و خارجی، روش تحقیق.
برای اخبار زنان من حدود 40 تگ دارم که تقریبن اغلب مسائل مهم زنان را پوشش می دهد که می توانم در اختیار شما قرار دهم.
اولویت با کسانی است که موضوع تحقیقشان به اولویت های مد نظر من نزدیک تر باشد: مهریه، شروط ضمن عقد، اجازه خروج از کشور، تحصیلات عالی، کار خانگی
بشتابید!