Thursday, October 24, 2013

مردان شرقی که با "زن" نخوابیده اند!

"فاحشه گانی که با من نخوابیده اند  رقت انگیز است! یعنی درست هنگامی که میرود تا حال تهوع به تو دست بدهد از افکار و احوالات نویسنده، ناگهان حس ترحم می کنی

می توانم تک به تک  جمله هایش را بکاوم و چرک و کثافتش را بیرون بکشم و جنسش را مشخص کنم، ولی در عوض فکر می کنم به این مرد و مردان بسیار دیگری که در بدترین نوع دیکتاتوری، دیکتاتوری مذهبی/ مردسالار، هنوز رابطه فاجعه باری با سکس و "زن" دارند. که هنوز قادر به ایجاد ارتباط "انسانی" با زنان نیستند چون تشنه "خوابیدن" با آنهایند، و این که چقدر با حس راحتی و لذتی که مردی هم سن و سال آنها در یک جامعه ازاد می تواند داشته باشد بیگانه اند.  خنده دار این که از زبان "جنس مرد" درباره "جنس زن" حرف میزند و نمی داند اگر پایش را از آن فاحشه خانه بزرگ، که پر از فاحشه های زن و مرد است به جای معشوقان و دلدادگان، بیرون بگذارد می بیند که گویی از غار کهف درامده و دنیای زن و مرد،  دیگر آن چیزی نیست که در ذهن سیصد که نه، هزاران سال به خواب رفته اش وجود دارد! خوشحال است که با این متن تنه به تنه گابریل گارسیا مارکز می زند، و داستانی که آن هم پر از حس های مالیخولیایی و هیستریک نسبت به زنان است، حس ترس و نیاز و دستپاچگی، و همزمان تسلط و سرکوب و تحقیر نسبت به زن. حس غالب مردانی که خوابیدن با فاحشه یا غریبه و هرکسی که انتظاری بیش از خوابیدن با آنها ندارد و حتا انتظار ارضا شدن ندارد، برایشان راحت تر از خوابیدن با معشوقشان است. حتا از ترس بگیر و ببند، و تازگی ها ایدز، جرات خوابیدن با فاحشه ها را هم ندارند و فقط در حسرت آنند.

و قصه مکرر تحسین این داستانها توسط مردها و "روشنفکران"!  و البته باید دقت کنیم که همیشه در کنار "اثر تحسین شده"،  یک "توسط مردان" برای خودمان تجسم کنیم. اثر مردنویس، درباره مردان و تحسین شده از سوی مردان.

Tuesday, October 22, 2013

انگار عشق ورزیدن، محبت کردن، توجه و مراقبت در ذات  آدم است! اگر کسی نباشد برای ارضای این نیازها حالت خراب می شود! دلم شدیدن عشق ورزی حقیقی و واقعی  می خواهد، نه مجازی!

لیست مشاغل نامناسب برای زنان و مشاغل نامناسب برای مردان

بیاییم در کنار لیست های متعدد شغل های سخت و نامناسب برای زنان، برای اولین بار هم لیستی از مشاغل آسان و لطیف نامناسب برای مردان درست کنیم و از مردان بخواهیم به خاطر صلاح خودشان و از دست ندادن طبع خشن و قدرتشان وارد این مشاغل نشوند. اگر هم قانع نشدند سهمیه دانشگاهشان را در رشته های مرتبط قطع کنیم و قانونی هم وضع کنیم که از استخدام مردان در این مشاغل نامناسب با فطرتشان جلوگیری شود.