Saturday, July 26, 2014

بی پناهی

فیلم پرده (جعفر پناهی) را ببینید نه این که چون فیلم خوبی است بلکه چون فیلم بدی است! بدساخت٬ خسته کننده٬ بازی های مصنوعی (جز خود پناهی)٬ فیلمنامه آشفته! به همین دلیل باید این فیلم را دبد و متاسف شد برای این فیلمساز خوب که در چه وضع دردناکی به سر میبرد. شاید حتا جایزه خرس نقره ای هم به این دلیل به فیلمنامه فیلم داده شد که پناهی را از آن زندان نجات دهد٬ که دستشان خوانده شد و اجازه سفر به پناهی ندادند.
موضوع فیلمنامه ظرفیت این را داشت که فیلمی بسیار تلخ و اثرگذار و افشاگر درباره حاکمیت طالبان و داعشان ایران از آن ساخته شود ولی فیلم کنونی مفهومی تر و انتزاعی تر از آن است که٬ به خصوص مخاطب غیرایرانی٬ بتواند درجه سرکوب و جنایت حاکم بر ایران را از آن دریابد.