Saturday, October 3, 2009

مُردیم از بی ماهوارگی!ا

سوال: نمی شود مقداری از آن شونصد هزار دلاری که آمریکا بعد از انتخابات خرداد، اختصاص داده بود به تجهیزات کمکی برای دسترسی مردم به ماهواره و اینترنت ، را بدهند به روسیه و دیگر کشورهایی که ابزارهای ارسال پارازیت به ایران می فروشند، در عوض توقف فروش و پشتیبانی این تجهیزات به ج.ا.؟

2 comments:

  1. وقتی حساب می کنم که قرن ها از تاریخ استثمار و سرکوب تحت لوای دین مداری بر این ملت روا رفته و هنوز چنان پیچیده اند در کلاف مقدسات مصنوعی و خرافه های .....دلسرد میشوم از امید بستن به اینده ای روشن برای این مرزو بوم

    تا به حکومت مذهب تن می دهند اش همین است و ........

    ReplyDelete
  2. عادت کردم صبح به صبح بیام سر بزنم..امروز تنبل بودی خانوم


    سلام بر نسرین عزیز که همنام خودمم هست و عزیز

    ReplyDelete