Saturday, March 6, 2010

خرید وقت با فروش طلا

این که آدم بعد از بیست سی سال طلاهایش را بفروشد و به جایش ماشین ظرف شویی بخرد ؛ با این استدلال که طلاها چیزهای بی فایده و بیخودی هستند؛ یعنی که دارد حسابی فمینیست می شود و بندهای کلیشه های جنسیتی را پاره می کند و خودش را از قید ملزومات نظام مردسالاری خلاص می کند.

آفرین مامان! فقط جون من رانندگی را هم جدی بگیر.تو می تونی!ا

1 comment: