Monday, March 1, 2010

نان آوران

چه تلخ و ناراحت کننده! یک زن روزنامه نگار، که فکر نکنم در نان آوری خانه سهمی کمتر از شوهرش داشته باشد نوشته :
"...حس عجیبی داشتم امروز بعد از توقیف اعتماد وقتی داشتم می امدم خانه شبیه مردهایی بودم که دارند دست خالی بر می گردن خونه و زن و بچه اشون منتظرشونند..."ا

پ.ن. این پست فقط جنسیتی نبود، بحث کم درامدی روزنامه نگاران هم هست که وقتی زن و شوهر در یک خانواده هر دو روزنامه نگار باشند توقیف نشریه و بیکاری هردو دردناک تر است.

No comments:

Post a Comment