Tuesday, October 22, 2013

انگار عشق ورزیدن، محبت کردن، توجه و مراقبت در ذات  آدم است! اگر کسی نباشد برای ارضای این نیازها حالت خراب می شود! دلم شدیدن عشق ورزی حقیقی و واقعی  می خواهد، نه مجازی!

2 comments: