Tuesday, October 22, 2013

لیست مشاغل نامناسب برای زنان و مشاغل نامناسب برای مردان

بیاییم در کنار لیست های متعدد شغل های سخت و نامناسب برای زنان، برای اولین بار هم لیستی از مشاغل آسان و لطیف نامناسب برای مردان درست کنیم و از مردان بخواهیم به خاطر صلاح خودشان و از دست ندادن طبع خشن و قدرتشان وارد این مشاغل نشوند. اگر هم قانع نشدند سهمیه دانشگاهشان را در رشته های مرتبط قطع کنیم و قانونی هم وضع کنیم که از استخدام مردان در این مشاغل نامناسب با فطرتشان جلوگیری شود.

No comments:

Post a Comment