Tuesday, December 15, 2009

حال به هم زن

من با چادر یا هر حجاب دیگر (به شرطی که کاملن و حقیقتن با اختیار و آگاهی باشد، نه تلقین و تطمیع و تشویق) مشکلی ندارم ؛ ولی اصرار صدا و سیما به دعوت کردن از زنان کارشناس و پزشک چادری واقعن حالم را به هم می زند.

No comments:

Post a Comment