Sunday, October 10, 2010

اقدام علیه امنیت نظام

یک مسئول مهم، خیلی مهم، امروز تعریف می کرد:
" خانمی به دفترخانه ای مراجعه کرده بود که اقرار کند باکره نیست (به خاطر این جمله ازم عذرخواهی کرد) .سردفتر از من پرسید چکار کنم؟ گفتم چون اقرار "علیه" خودش است نافذ است و موردی ندارد ولی من اگر جای تو بودم به او می گفتم در حضور پدرت باید اقرار بنویسی. چون احتمالن می خواست از کشور خارج شود و نیاز به اجازه شوهر یا پدرش داشت"

و با ژست مغرور و فاتحانه ای گفت من آن سردفتر را از یک مشکل احتمالی نجات دادم .چون ممکن بود بعدن پدرش مدعی شود و از آن سردفتر شکایت کند.

نکته اول اینکه این صحبت ایشان غلط است و به عنوان یک حقوقدان و مجری قانون، باعث تاسف است که نمی داند در بحث اجازه خروج از کشور فقط تاهل زن مطرح است و اگر زنی متاهل باشد به خاطر بحث "لزوم تمکین زن از شوهر" باید برای خروج از کشور اجازه همسرش را داشته باشد و اگر مجرد باشد و بالای 18 سال نیازی به اجازه پدر ندارد. احتمالن این خانم قصد ازدواج موقت داشته که برای آن، در صورت باکره بودن زن ، اجازه پدر نیاز است .
ولی نکته دوم و دردناک مساله این است که در جامعه مردسالار همه قیم و صاحب اختیار و مصلحت شناس زنان می شوند. مردسالاران همه جا هوای یکدیگر و مصلحت کل سیستم مردسالاری را دارند. حتا زمانی که زنی با استفاده از حق ساده شهروندی خود علیه خودش
اقرار می کند باز مشکوک است و باید مطمئن شد قصد هیچ گونه زیرابی رفتن، دور زدن و اقدام علیه امنیت نظام مردسالاری را ندارد. حتا وقتی "پدر " حضور ندارد "دیگر مردان" منافع او را حفظ می کنند تا به مالکیت او بر "بکارت" دخترش خللی وارد نشود. فقط با امضای پدر "بکارت" دختر به تملک مرد دیگری درمی آید.

گاهی که می گویم رفتارهایی که در ایران با زن ها می شود گاه حتا قابل مقایسه با برده های سیاه پوست نیست می گویند اغراق می کنی.

No comments:

Post a Comment