Wednesday, April 28, 2010

ریشه کنی مطالعات زنان

مطالعات زنان، فاتحه!!!!!!!!ا

"نوبخت بررسی وضعیت موجود رشته مطالعات زنان در دانشگاههای علوم انسانی را یکی دیگر از مباحث مطرح شده در جلسه روز گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست ... آسيب شناسي هایی در اين باره انجام گرفته بود ؛ نقاط قوت و ضعف و مشکلاتي که ممکن است هم در بخش تربيت استاد و هم در بخش مسایل مربوط به متن و محتوي درسي و جود داشته باشد و همچنین نيازمندی موجود در این رابطه بیان و مطرح ... قرار شد شوراي تخصصي تحول علوم انساني نسبت به تجميع رشته هاي مرتبط با مطالعات زنان و يا بازنگري و مطالعه در خصوص محتوي درس هايي که هم اکنون ارائه مي شود، بررسي نهايي را انجام دهد و جمع بندي را با هماهنگي وزارت علوم درباره اين رشته ها انجام دهد

."

No comments:

Post a Comment