Saturday, February 20, 2010

بند

سیزده سال است (از وقتی دانشگاه قبول شدم و زندگی در خوابگاه را شروع کردم) که لباسی روی بند حیاط پهن نکرده ام؛ چون حیاطی و آفتابی نداشته ام؛ ولی باز هروقت باران می آید نگرانم که لباسی روی بند نباشد.

No comments:

Post a Comment