Saturday, October 18, 2014

«زنان علیه زنان» یک تفکر و ایده سکسیست است


اغلب موارد مرز باریکی بین یک متن و محتوای سکسیستی و یک متن بی طرفانه یا خبری است.
هرجا که ارتباطی بین جنسیت فرد با عمل او یا رخداد یا پدیده ای برقرار شود٬ در حالی که چنین ارتباط منطقی وجود ندارد نامش سکسیسم است. « سکسیسم یعنی پیش فرض٬ یا کلیشه سازی٬ یا تبعیض بر اساس جنسیت٬ که معمولن علیه زنان است» (علیه مردان هم میتواند باشد)
در گزارش ایران وایر درباره محدودیت اشتغال زنان با تیتر: «زنان مجلس علیه زنان ایران» ٬ دو مورد اول صادق است یعنی هم پیش فرض این است که زنان مردسالار نیستند و نمی توانند مردسالارانه فکر کنند٬ که نادرست است؛ و هم کلیشه سازی است٬ چرا که تلویحن اشاره دارد که «زنان علیه زنان» زشت تر و ناپسندتر از «مردان علیه زنان» است و شایسته سرزنش و شماتت بیشتر٬ که باز هم منطقی و پذیرفته نیست٬ چرا که یک عمل نادرست درهرحال نادرست است٬ چه از طرف زن و چه مرد.
«زنان علیه زنان» کلیشه رایجی است که خیلی از زنان هم آن را باور دارند و گاه حتا زنان را دشمن تر از مردان میدانند. این واکنش در برابر جریان فمینیسم تاریخ بلندی دارد. وقتی صحبت از حقوق برابر مشود ٬ گویی به معنای دفاع و حمایت بی چون و چرا از «زنان» است و محکومیت قطعی «مردان»٬ چرا که «این مردانند که عامل مصیبت های زنانند».
بنابراین گمان میرود که اگر ثابت شود زنانی هم هستند که علیه زنانند یا از آن بدتر٬ «این خود زنانند که علیه زنانند» آن وقت کل فلسفه فمینیسم زیر سوال میرود و فمینیسم با شکست نظری مواجه میشود. درحالی که دفاع از برابری و مبارزه با مردسالاری به معنای مقابله با تفکر مردسالار است نه دفاع از جنس زن یا حمله به جنس مرد.
 در مورد این خبر٬ وقتی تنها یک ششم امضاکنندگان این طرح زن هستند و در مصاحبه هم عنوان کرده اند که از متن طرح بی اطلاع بوده اند٬ این اصرار بر نشان دادن خصومت زنان علیه زنان٬ چیزی جز همان تصویر غلط «دشمنی زنان از مردان هم بیشتر است» نیست. چرا نمی گوید مردان علیه زنان؟ یا مردان مجلس علیه ملت ایران؟ مگر تعداد مردان امضاکننده بیشتر نبوده است؟ چرا هیچ گاه تیتر زده نمیشود مردان علیه مردان؟ مگر ممنوعیت وازکتومی علیه حقوق مردان نبود؟ مگر افزایش دوره سربازی علیه مردان نبود؟ مگر محدودیت اشتغال مردان مجرد علیه حقوق مردان نبود؟

این زنان نماینده به اقتضای تعلق به جناح و حزب خود باید به یک سری از طرح ها رای بدهند و امضا کنند دقیقن همانگونه که مردان در بازی سیاست این کار را میکنند٬ چرا اینجا زنان به خیانت علیه زنان متهم میشوند و درباره مردان چنین نیست؟ چرا این زنان باید جایگاه سیاسی خود را به خطر بیندازند برای مساله ای که فکر نمی کنند به نفع زنان است٬ یا فکر می کنند به صلاح موقعیتشان نیست. در اینجا تازه نمایندگان زن و مرد برابر میشوند و هردو باید پاسخگوی آن باشند که چرا صلاح خودشان را بر صلاح مردم و جامعه ترجیح داده اند.

نمودار زیر (از مترجم گوگل) نمایانگر میزان استفاده از واژه سکسیسم در قرن اخیر است٬ همانطور که میبینید واژه ای بسیار جدید است و بنابراین چندان تعجبی ندارد که رسانه های ایران هنوز توجه چندانی به آن نمی کنند.


No comments:

Post a Comment