Saturday, April 14, 2012

تحصن صدها زن در مسجدی در تهران برای برداشتن حجاب

صدها زن  در مسجدی در تهران برای درخواست برداشتن حجاب تحصن کردند!*
باورتان می شود؟ یا فکر می کنید دروغ فمینیست های رادیکال است؟ زنانی که نمی دانند هنوز خیلی مانده تا خواسته رفع حجاب مطرح شود، زنانی که فقط خواسته های قشر خاصی از جامعه را مطرح می کنند، غیرمذهبی هستند. اگر غیر مذهبی بودند چرا به مسجد رفتند برای برداشتن حجاب؟


ولی این اتفاق کاملن واقعی است و زنانی معمولی حدودن پس از جنگ جهانی اول این کار را کردند. البته خیلی هم سالم از مسجد بیرون آمدند و رفتند خانه هایشان.


* جنبش حقوق زنان در ایران- الیز ساناساریان- ترجمه نوشین احمدی خراسانی

No comments:

Post a Comment